INDEX

 1. Doelstelling van het privacybeleid
 2. Definities
 3. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
 4. Toepasselijke wet- en regelgeving
 5. Principes van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens
 6. Veiligheidsmaatregelen
 7. Doeleinden van verwerking
 8. Legitimatie van de behandeling
 9. Ontvangers van uw gegevens
 10. Gegevensverwerkingsactiviteiten uitgevoerd
 11. Persoonsgegevens van minderjarigen
 12. Herkomst en soorten verwerkte gegevens
 13. Rechten van betrokkenen
 14. Acceptatie

1.-DOELSTELLING VAN HET BELEID

Het doel van dit “Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid” is om de voorwaarden bekend te maken die van toepassing zijn op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Markennovy Personalised Care, SL om de fundamentele rechten, uw eer en vrijheden te waarborgen, dit alles in overeenstemming met de huidige regelgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelt volgens de Europese Unie en de Spaanse lidstaat.

In overeenstemming met deze regelgeving hebben we uw toestemming en toestemming nodig voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens, dus hieronder geven we alle details van uw interesse aan over hoe we deze processen uitvoeren, voor welke doeleinden, welke andere entiteiten toegang zou kunnen hebben tot uw gegevens en wat zijn uw rechten.

Voor al het bovenstaande is het van essentieel belang dat u, zodra ons gegevensbeschermingsbeleid is bekeken en gelezen, het accepteert als bewijs van uw instemming en toestemming.

2.- DEFINITIES

 • “Persoonsgegevens”: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de gebruiker van de Website”); een identificeerbare natuurlijke persoon is elke persoon wiens identiteit direct of indirect kan worden vastgesteld, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen van de fysieke, fysiologische identiteit , genetisch, psychologisch, economisch, cultureel of sociaal van die persoon.
 • “Verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen uitgevoerd op persoonsgegevens of verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet door middel van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, communicatie door middel van transmissie, verspreiding of enige andere vorm van autorisatie van toegang, vergelijking of onderlinge verbinding, beperking, verwijdering of vernietiging.
 • “Beperking van de verwerking”: het markeren van de opgeslagen persoonsgegevens om de verwerking ervan in de toekomst te beperken.
 • “Profiling”: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot professionele prestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van genoemde natuurlijke persoon.
 • “Pseudonimisering”: het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat deze niet meer aan een betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt vermeld en is onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor moeten zorgen dat persoonsgegevens niet worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • “Bestand”: elke gestructureerde set van persoonsgegevens, toegankelijk volgens bepaalde criteria, gecentraliseerd, gedecentraliseerd of functioneel of geografisch gedistribueerd.
 • “Verwerkingsverantwoordelijke” of “verwerkingsverantwoordelijke”: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking vaststelt; als de wetgeving van de Unie of de lidstaat de doeleinden en middelen voor de verwerking bepaalt, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld door de wetgeving van de Unie of de lidstaat.
 • “Verwerker” of “verwerker”: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.
 1. “Ontvanger”: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden meegedeeld, al dan niet een derde partij. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek in overeenstemming met het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; De verwerking van dergelijke gegevens door genoemde overheidsinstanties zal in overeenstemming zijn met de voorschriften inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op de doeleinden van de verwerking.
 • “Derde partij”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, de gegevensbeheerder, de gegevensverwerker en de personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken onder de directe bevoegdheid van de beheerder of zaakvoerder.
 • “Toestemming van de belanghebbende”: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de belanghebbende, hetzij door middel van een verklaring, hetzij door een duidelijke bevestigende handeling, de verwerking van persoonlijke gegevens die u aangaan.
 • “Schending van de beveiliging van persoonsgegevens”: Elke inbreuk op de beveiliging die leidt tot de onbedoelde of onwettige vernietiging, het verlies of de wijziging van verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot dergelijke gegevens;
 • “Genetische gegevens”: persoonsgegevens met betrekking tot de geërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of gezondheid van die persoon, met name verkregen uit de analyse van een biologisch monster van zo iemand.
 • “Biometrische gegevens”: persoonsgegevens verkregen uit een specifieke technische behandeling, gerelateerd aan de fysieke, fysiologische of gedragskenmerken van een natuurlijke persoon die de unieke identificatie van die persoon mogelijk maken of bevestigen, zoals gezichtsopnamen of dactyloscopische gegevens.
 • “Gezondheidsgerelateerde gegevens”: persoonsgegevens met betrekking tot de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, inclusief het verlenen van gezondheidsdiensten, die informatie onthullen over hun gezondheidstoestand.
 • ‘Hoofdvestiging’: a) in het geval van een verwerkingsverantwoordelijke met vestigingen in meer dan één lidstaat, de plaats van zijn centrale administratie in de Unie, tenzij beslissingen over de doeleinden en middelen van verwerking worden genomen in een andere vestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke in de Unie en laatstgenoemde vestiging heeft de bevoegdheid om dergelijke besluiten af ​​te dwingen, in welk geval de vestiging die dergelijke besluiten heeft genomen, wordt beschouwd als de belangrijkste vestiging; b) in het geval van een verwerker met vestigingen in meer dan één lidstaat, de plaats van zijn centrale administratie in de Unie of, indien deze er geen heeft,
 • “Vertegenwoordiger”: natuurlijke of rechtspersoon gevestigd in de Unie die, schriftelijk aangesteld door de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker overeenkomstig artikel 27 van de AVG, de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker vertegenwoordigt met betrekking tot hun respectieve verplichtingen onder deze verordening.
 • “Onderneming”: een natuurlijke of rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent, ongeacht zijn rechtsvorm, met inbegrip van vennootschappen of verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen.
 • “Toezichthoudende Autoriteit”: de onafhankelijke overheidsinstantie die door een lidstaat is opgericht in overeenstemming met de bepalingen van artikel 51 van de AVG. In het geval van Spanje is dat het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteiten (andere Europese landen):

gaan

Andere internationale gegevensbeschermingsautoriteiten:

gaan

 • “Grensoverschrijdende verwerking”: a) de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd in het kader van de activiteiten van vestigingen in meer dan één lidstaat van een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van de verwerking in de Unie, indien de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in meer dan één lidstaat is gevestigd, of b) de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van één enkele vestiging van een voor de verwerking verantwoordelijke of een verwerker in de Unie, maar die aanzienlijke gevolgen heeft of waarschijnlijk zal hebben voor betrokkenen in meer dan één lidstaat.
 • “Dienst van de informatiemaatschappij”: elke dienst van de informatiemaatschappij, d.w.z. elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding wordt aangeboden, op afstand, elektronisch en op verzoek van een ontvanger van diensten.

 3.-IDENTITEIT VAN  VERANTWOORDELIJK VOOR BEHANDELING

Wie verzamelt en verwerkt uw gegevens?

De Verwerkingsverantwoordelijke is die natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privaat, of bestuursorgaan, die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; in het geval dat de doeleinden en middelen van verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Europese Unie of de Spaanse lidstaat.

In dit geval zijn onze identificatiegegevens als verwerkingsverantwoordelijke de volgende:

Markennovy Personalised Care, SL CIF B25388851

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door alle entiteiten van onze Group of Responsible of Markennovy Corporate Group, bestaande uit, naast de hierboven beschreven entiteit, de volgende organisaties:

Vista Optics Limited (01439686)

Adres: Gorsey Lane Cheshire Science Centre. WA8 ORP, Widnes (Cheshire), Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon:
mkservices@markennovy.com

Markennovy Personalised Care Limited (06087749)

Adres: 2 Triton Centre, Premier Way. SO51 9DJ, Romsey (Hampshire), VK
Contactpersoon:
mkservices@markennovy.com

Markennovy Srl (07995540965)

Adres: Via Milo Burlini 42. 31050, Ponzano Veneto (Treviso), Italië
Contactpersoon:
800 719481 – mkservices@markennovy.com

Markennovy GmbH (HRB741496)

Adres: Blumenstr. 19. 73728, Esslingen (Stuttgart Baden-Württemberg), Duitsland
Contactpersoon:
mkservices@markennovy.com

Markennovy Material Sciences Ltd (06592606)

Adres: Two Triton Centre, Premier Way. SO51 9DJ, Romsey (Hampshire), VK
Contactpersoon:
mkservices@markennovy.com

Markennovy Zwitserland dochteronderneming Mepc SL (0B25388851)

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

 • Postadres en onze kantoren: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Hoofdkantoor: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • E-mail: mkservices@markennovy.com- Telefoon: 902111140

Wie kan u helpen met ons gegevensbeschermingsbeleid?

We hebben een persoon of entiteit die gespecialiseerd is in gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat binnen onze entiteit de huidige wet- en regelgeving goed wordt nageleefd. Deze persoon wordt de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) genoemd en indien nodig kunt u als volgt contact met hem opnemen:

Auratech Legal – NIF/DNI 70253028B
E-mail:   rgpd@auratechlegal.es- Telefoon: 911 134 963

4.- TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING

Dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid is ontwikkeld op basis van de volgende voorschriften en wetten inzake gegevensbescherming:

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad , van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Hierna AVG.
 • Organische Wet 3/2018, van 5 december, Bescherming Persoonsgegevens Gegevens en garantie van digitale rechten. Hierna LOPD/GDD.
 • Wet 34/2002 van 11 juli van Services van de informatiemaatschappij en elektronische handel. Hierna LSSICE.

5.- PRINCIPES VAN TOEPASSING OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en verwerkt, worden behandeld in overeenstemming met de volgende principes:

  • Principe van legaliteit, loyaliteit en transparantie: Alle verwerkingen van persoonsgegevens die via deze website worden uitgevoerd, zijn rechtmatig en loyaal, waardoor het voor de gebruiker volledig duidelijk is wanneer ze worden verzameld, gebruikt en geraadpleegd of verwerkt de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. De informatie met betrekking tot de uitgevoerde behandelingen wordt vooraf, gemakkelijk toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen, in eenvoudige en duidelijke taal doorgegeven.
  • Principe van doelbinding: Alle gegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en worden vervolgens niet verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

>

 • Principe van gegevensminimalisatie:De verzamelde gegevens zullen adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Principe van nauwkeurigheid: de gegevens zullen nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt, waarbij alle redelijke maatregelen worden genomen zodat persoonsgegevens die onjuist zijn met betrekking tot de doeleinden, onverwijld worden verwijderd of gecorrigeerd. degenen die worden behandeld.
 • Principe van beperking van de bewaartermijn: De gegevens worden zodanig bewaard dat de identificatie van de betrokkenen niet langer is toegestaan ​​dan nodig is voor de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens .li>
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Gegevens worden verwerkt op een manier die een adequate beveiliging van persoonsgegevens garandeert, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies of schade, door toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen
 • Principe van proactieve verantwoordelijkheid: De entiteit die eigenaar is van de website is verantwoordelijk voor de naleving van de principes uiteengezet in dit gedeelte en zal dit kunnen aantonen.

6.-VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wat doen wij om de privacy van uw gegevens te waarborgen?

Markennovy heeft alle vereiste maatregelen genomen  om persoonsgegevens te beschermen; Evenzo heeft Markennovy de beschikbare technische maatregelen genomen om gegevensverlies, oneerlijk gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of diefstal van gegevens te voorkomen. De gebruiker zal zich er echter van bewust zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen niet volledig onverwoestbaar zijn.

Markennovy neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de veiligheid en privacy van uw gegevens te garanderen, wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, afhankelijk van de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld .

Daarbij springen onder andere de volgende maatregelen in het oog:

 • Zorgen voor:
  • Vertrouwelijkheid: de informatie die door Markennovy wordt verwerkt, wordt op dat moment en met de vastgestelde middelen uitsluitend beschikbaar gesteld of bekendgemaakt aan bevoegde personen.
  • Integriteit: de informatie die door Markennovy wordt verwerkt, is volledig, nauwkeurig en geldig, en de inhoud wordt verstrekt door de geïnteresseerde partijen en zal op geen enkele manier worden gemanipuleerd.
  • Beschikbaarheid: de informatie die door Markennovy wordt verwerkt, zal op elk moment toegankelijk en bruikbaar zijn voor geautoriseerde personen, waardoor de persistentie ervan wordt gegarandeerd in alle omstandigheden.
 • Beschikbaarheid van en toegang tot persoonlijke gegevens snel herstellen, in het geval van een fysiek of technisch incident.
 • Controleer, evalueer en beoordeel regelmatig de effectiviteit van de technische en organisatorische maatregelen die zijn geïmplementeerd om de veiligheid van de behandeling te garanderen.
 • Pseudonimiseer en versleutel persoonlijke gegevens, voor het geval het gevoelige gegevens zijn.

Markennovy neemt de verantwoordelijkheid op zich om de vaststelling van de organisatorische, technische en controlemaatregelen te ondersteunen en aan te moedigen die nodig zijn om te voldoen aan de bovenstaande veiligheidsrichtlijnen.

Anderzijds beheert Markennovy informatiesystemen volgens de volgende principes:

 • Principe van naleving van wet- en regelgeving: Alle informatiesystemen zullen voldoen aan de voorschriften van regelgevende en sectorale juridische toepassing die van invloed zijn op de beveiliging van informatie, met name die met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, systemen beveiliging, data, communicatie en elektronische diensten.
 • Principe van risicobeheer: Risico’s worden geminimaliseerd tot aanvaardbare niveaus en er wordt gezocht naar een evenwicht tussen beveiligingscontroles en de aard van de informatie. Beveiligingsdoelstellingen moeten worden vastgesteld, herzien en consistent zijn met informatiebeveiligingsaspecten.
 • Principe van bewustzijn en training: Training, bewustmakingsprogramma’s en bewustmakingscampagnes zullen worden opgesteld voor alle gebruikers met toegang tot informatie, in termen van informatiebeveiliging.
 • Principe van evenredigheid: De implementatie van controles die de beveiligingsrisico’s van activa beperken, zal worden uitgevoerd op zoek naar een evenwicht tussen beveiligingsmaatregelen, aard en informatie en risico.
 • Verantwoordelijkheidsprincipe: Alle leden van de Treatment Manager zijn verantwoordelijk voor hun gedrag op het gebied van informatiebeveiliging en houden zich aan de vastgestelde regels en controles.
 • Principe van continue verbetering: De mate van effectiviteit van de beveiligingscontroles die in de organisatie zijn geïmplementeerd, zal op terugkerende basis worden beoordeeld om het vermogen om zich aan te passen aan de constante evolutie van risico’s en technologische omgeving.

7.- DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Waarvoor willen wij uw gegevens verwerken?

Hieronder beschrijven we het beoogde gebruik en de doeleinden:

Adres: Weinbergstrasse 62. 8802, Kilchberg (Horgen Zürich), Zwitserland
Contactpersoon:
mkservices@markennovy.com
Aandacht voor de rechten van mensen

Reageren op de verzoeken van burgers bij de uitoefening van de rechten die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Whatsapp-communicatie

WhatsApp instant messaging-communicatie
Cookies, pixels en tracking

Implementeer webanalyses om te begrijpen hoe gebruikers zoeken, openen en navigeren. Om deze analyses uit te voeren, kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt, zoals het IP-adres van de gebruiker, de locatie van de verbinding, softwarefuncties en navigatie, enz.
Deel informatie op sociale netwerken. “Favoriet”, “Vind ik leuk”, “+1” en vergelijkbare knoppen
Identificeer problemen.
Verkrijg statistische gegevens over het browsen van gebruikers.
Gebruikersvoorkeuren behouden tijdens hun verblijf op een website.
Streaming video en kaarten van derden. Een functie of plug-in die door een derde partij wordt geleverd, brengt een directe verbinding tot stand tussen de browser van de gebruiker en internetdomeinen die eigendom zijn van de derde partij, waardoor de functie kan worden gedownload en uitgevoerd.
Naleving van de AVG-verplichtingen

Uw gegevens verwerken om te voldoen aan de verzoeken in het kader van de uitoefening van de rechten die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (art. 5 AVG) en, indien van toepassing, voor de melding van inbreuken op de gegevensbeveiliging aan de toezichthoudende autoriteit en belanghebbenden (artikelen 33 en 34 van de AVG)
Noodzakelijke stappen om de regelgeving inzake gegevensbescherming aan te passen en na te leven
Gegevensbescherming en informatieprivacy
Cursussen gegeven door Markennovy via het Microsoft Teams-platform

Verspreiding van de inhoud van de cursussen in RRSS, web en soortgelijke media.
Het verzenden van elektronische communicatie over nieuwe formaties en het lanceren van nieuwe producten.
Beheer van de gegevens van de docenten die de lessen geven.
Enquêteformulieren over productverbetering en deelname aan prijsvragen.

Commerciële communicatie
Deelname aan evenementen en webinars.
Deelname aan loterijen.
Voer enquêtes uit over onze producten, diensten en trainingen.
CV-beheer / Vacaturebank

Werving
Beheer van communicatie ontvangen door het klachtenkanaal.

Creëer een intern communicatiekanaal om informatie over onregelmatige praktijken te verstrekken om deze te corrigeren en eventuele schade te herstellen
Werknemers en derden informeren over het bestaan ​​van anonieme informatiesystemen over handelen of nalaten dat in strijd kan zijn met het rechtssysteem.
Bescherm burgers die handelingen of nalatigheden melden die het rechtssysteem schenden, financiële belangen schaden of de interne markt aantasten
De personen adequaat beschermen die onregelmatigheden melden waarvan zij op de hoogte zijn, in hun werk- of professionele omgeving, deze openbaar maken via het klokkenluiderskanaal van de organisatie, zodat de overheid kan optreden, een einde kunnen maken aan de geconstateerde illegale activiteit wanneer deze van invloed is op het algemeen belang
Abonneebeheer

Marketing, reclame en commerciële prospectie
Instructie klachten ontvangen

Creatie van een beheerprocedure voor ontvangen communicatie die het huidige kanaal identificeert, een ontvangstbevestiging en communicatie naar de informant van de uitgevoerde acties of omissies stuurt
Beheer van het logboek van de ontvangen berichten en de interne onderzoeken waartoe ze aanleiding hebben gegeven.
Informeer de onderzochte persoon over het recht dat hij heeft om beschuldigingen schriftelijk in te dienen en over de verwerking van zijn persoonsgegevens.
Het uitvoeren van de nodige onderzoeken om te reageren op de informant
Winkelzoeker

Lokaliseer de gebruikers van onze producten om de locatie van de dichtstbijzijnde winkel aan te geven.
Toon markennovy klant opticiens.
Markennovy Academie

Geef cursussen zoals: myopia management expert, advanced contactology expert, contactlens fitting expert voor presbyope patiënten, markennovy contactlens expert en Marketing en sales expert toegepast op contactologie. ..
Beheer de trainingsagenda
Voortdurende en gratis training over contactologie bieden aan onze klanten en studenten in de sector
Sociale netwerken

Informatie delen op sociale netwerken
Deel getuigenissen van onze producten via RRSS
Creatie en beheer van informatie via sociale netwerken
Webgebruikers

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de hierboven aangegeven doeleinden te bereiken. Tenzij er een wettelijke verplichting of vereiste is, zijn de verwachte bewaartermijnen:

Aandacht voor de rechten van mensen

Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de claims op te lossen. De bepalingen van het archief- en documentatiereglement zijn van toepassing.

Whatsapp-communicatie

: Voor een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse

Cookies, pixels en tracking

U moet ons cookiebeleid openen om de bewaartijd van elke cookie te kennen, evenals de informatie die is verzameld.

Naleving van AVG-verplichtingen

: Zolang de verwijdering niet wordt gevraagd door de belanghebbende. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de betrokkene niet om verwijdering verzoekt of wanneer de gegevens niet langer nodig zijn – inclusief de noodzaak om ze te bewaren gedurende de toepasselijke verjaringstermijnen – of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of geregistreerd.

Cursussen gegeven door Markennovy via het Microsoft Teams-platform

: Zolang de verwijdering niet wordt gevraagd door de belanghebbende. De gegevens van de leraar worden bewaard voor toekomstige aanwervingen. De opnames van de cursussen worden bewaard zolang ze nodig zijn. De gegevens van de deelnemers worden bewaard voor toekomstige evenementen en trainingen totdat de deelnemer bezwaar maakt tegen hun behandeling.

Enquêteformulieren over productverbetering en deelname aan prijsvragen.

: Zolang de verwijdering niet wordt gevraagd door de belanghebbende. Wij behandelen de gegevens tot het moment dat de opdrachtgever zich hiertegen verzet of ophoudt dit te doen.

CV-beheer / Vacaturebank

: Gedurende een periode van 1 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de verwijdering niet door de belanghebbende wordt gevraagd en het doorgaat, en zolang ze nodig zijn – inclusief de noodzaak om ze te bewaren tijdens de toepasselijke verjaringstermijnen – of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of geregistreerd.Als u het curriculum niet bijwerkt of gedurende een jaar geen vacatures beheert, worden uw gegevens verwijderd, wat de blokkering ervan inhoudt.

Beheer van communicatie ontvangen door het klachtenkanaal.

: Voor een periode van 10 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. Na 3 maanden worden de gegevens verwijderd indien de klacht niet wordt gehonoreerd. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, mag de maximale termijn niet meer dan 10 jaar bedragen.

Abonneebeheer

: Zolang de verwijdering niet wordt gevraagd door de belanghebbende

Instructie ontvangen klachten

Alle gegevens die in de onderzoeksfase zijn verwerkt en vastgelegd, worden na 3 maanden verwijderd. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, mag de maximale termijn niet meer dan 10 jaar bedragen.

Winkelzoeker

: Zolang de verwijdering niet wordt gevraagd door de belanghebbende. De gegevens van de opticiens worden op verzoek verwijderd.
Locatiegegevens van de klant worden verwijderd wanneer u zich afmeldt.

Markennovy Academie

: Zolang de verwijdering niet wordt gevraagd door de belanghebbende. Er zijn geen minimale of maximale bewaartermijnen vastgesteld; Als de belanghebbende zich verzet tegen de gegevensverwerking, wordt hij of zij uitgeschreven afhankelijk van het kanaal van interactie of verzoek om verzet tegen de verwerking van de gegevens.

Sociale netwerken

: Zolang de verwijdering niet wordt gevraagd door de belanghebbende. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang ze nodig of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of geregistreerd. Wij zijn verplicht om de gegevens te blokkeren wanneer deze worden verwijderd. Het afschermen van de gegevens bestaat uit het identificeren en reserveren ervan, het nemen van technische en organisatorische maatregelen, om de behandeling ervan, met inbegrip van de visualisatie, te voorkomen, met uitzondering van het verstrekken van de gegevens aan de rechters en rechtbanken, het openbaar ministerie of de bevoegde Overheidsdiensten, in het bijzonder de gegevensbeschermingsautoriteiten, voor de vereiste van mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling en gedurende drie jaar, de verjaringstermijn daarvan.

Webgebruikers

: Voor een periode van 5 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. De verstrekte persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang de verwijdering ervan niet door de belanghebbende wordt gevraagd en het doorgaat, en zolang ze nodig zijn – inclusief de noodzaak om ze te bewaren tijdens de toepasselijke verjaringstermijnen – of relevant zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld of geregistreerd.

8.- LEGITIMATIE VAN BEHANDELING

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Het verzamelen en verwerken van uw gegevens wordt altijd gelegitimeerd door een of meer rechtsgrondslagen, die hieronder worden beschreven:

Aandacht voor de rechten van mensen
 • Wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke
Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2018/679
Whatsapp-communicatie
 • Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende
Cookies, pixels en tracking
 • (Art. 6.1.a AVG) Toestemming van de belanghebbende
Naleving van de AVG-verplichtingen
 • Wettelijke verplichting voor historische, statistische of wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden
  • AVG: 6.1.c) Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke..
  • Wet 39/2015 van 1 oktober betreffende de gemeenschappelijke administratieve procedure van overheidsdiensten.
   Gemeenschappelijk bestuursrecht
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
   VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ CE (Algemene Verordening Gegevensbescherming
Cursussen gegeven door Markennovy via het Microsoft Teams-platform
 • (Art. 6.1.b AVG) Bestaan ​​van een contractuele relatie met de belanghebbende partij via contract of precontract
 • (Art. 6.1.c AVG) Naleving van wettelijke verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke
 • (Art. 9.2.b AVG) Naleving van verplichtingen en uitoefening van rechten op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid en bescherming
 • (Art. 6.1.a AVG) Toestemming van de belanghebbende
Enquêteformulieren over productverbetering en deelname aan prijsvragen.
 • Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende
  • AVG: 6.1.a) Toestemming van de belanghebbende. .
   De wettelijke basis voor het verzenden van informatie met betrekking tot beroepsuitoefening of beroepsbelangen en voor het verlenen van vrijwillige diensten is de toestemming die u geeft, die u op elk moment kunt intrekken.
 • (Art. 9.2.j AVG) Algemeen belang ten behoeve van historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek
CV-beheer / Vacaturebank
 • Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende
  • AVG: 6.1.a) Toestemming van de belanghebbende. .
   De wettelijke basis voor het verzenden van informatie met betrekking tot beroepsuitoefening of beroepsbelangen en voor het verlenen van vrijwillige diensten is de toestemming die u geeft, die u op elk moment kunt intrekken.
Beheer van communicatie ontvangen door het klachtenkanaal.
 • (Art. 6.1.c AVG) Naleving van wettelijke verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke
  • Wet die de bescherming regelt van mensen die overtredingen van regels melden en de strijd tegen corruptie.
   Wet tot regeling van de bescherming van personen die inbreuken op de regelgeving melden en ter bestrijding van corruptie ter omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het recht van de Unie melden .
 • (Art. 6.1.e AVG) Vervulling van een openbare opdracht of uitoefening van openbare bevoegdheden die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn verleend
  • AVG en LOPDGDD. Naleving van wettelijke verplichting: Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDYGDD).
   Naleving van wettelijke verplichting: Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDYGDD)
  • Organieke wet 7/2021 van 26 mei betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten en het uitvoeren van strafrechtelijke sancties.
   Organieke wet 7/2021 van 26 mei betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten en het uitvoeren van strafrechtelijke sancties.
Abonneebeheer
 • Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende
Instructie klachten ontvangen
 • (Art. 6.1.c AVG) Naleving van wettelijke verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke
  • Wet die de bescherming regelt van mensen die overtredingen van regels melden en de strijd tegen corruptie.
   Wet tot regeling van de bescherming van personen die inbreuken op de regelgeving melden en ter bestrijding van corruptie ter omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het recht van de Unie melden .
 • (Art. 6.1.e AVG) Vervulling van een openbare opdracht of uitoefening van openbare bevoegdheden die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn verleend
  • Organieke wet 7/2021 van 26 mei betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten en het uitvoeren van strafrechtelijke sancties.
   Organieke wet 7/2021 van 26 mei betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten en het uitvoeren van strafrechtelijke sancties.
Winkelzoeker
 • (Art. 6.1.a AVG) Toestemming van de belanghebbende
 • (Art. 6.1.b AVG) Bestaan ​​van een contractuele relatie met de belanghebbende partij via contract of precontract
Markennovy Academie
 • (Art. 6.1.a AVG) Toestemming van de belanghebbende
Sociale netwerken
 • Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende
Webgebruikers
 • Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende
  • AVG: 6.1.a) Toestemming van de belanghebbende. .
   De wettelijke basis voor het verzenden van informatie met betrekking tot beroepsuitoefening of beroepsbelangen en voor het verlenen van vrijwillige diensten is de toestemming die u geeft, die u op elk moment kunt intrekken.

9.- ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS

Aan wie delen wij uw gegevens binnen de Europese Unie?

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze contractuele verplichting jegens u, worden we soms geconfronteerd met de verplichting en noodzaak om sommige van uw gegevens over te dragen aan bepaalde categorieën van ontvangers, die we hieronder specificeren:

Aandacht voor de rechten van mensen: Entiteiten van de businessgroep
. Bedrijven van de Euclid Vision-groep
Whatsapp-communicatie: aanbieders van telecommunicatiediensten
. Entiteiten die instant messaging-applicaties bezitten
Cookies, pixels en tracking : bedrijven die zich toeleggen op reclame of direct marketing
; Entiteiten van de bedrijfsgroep
. Bedrijven van de Euclid Vision-groep
Naleving van AVG-verplichtingen: Openbaar bestuur met bevoegdheid ter zake
; Entiteiten van de bedrijfsgroep
. In het geval van melding van inbreuken op de beveiliging: Spaans Agentschap voor gegevensbescherming.
Bedrijven van de Euclid Vision-groep
Cursussen gegeven door Markennovy via het Microsoft Teams-platform: Business group-entiteiten
. Uw gegevens worden verwerkt door Microsoft Ireland Operations Limited, t.a.v.: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Telefoon: +353 1 706 3117 Je hebt toegang tot hun privacybeleid https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
Enquêteformulieren over productverbetering en deelname aan prijsvragen.: Business group-entiteiten
Curriculumbeheer / Jobbank : organisaties of personen die rechtstreeks verband houden met de verantwoordelijke persoon
; Entiteiten van de bedrijfsgroep
. Als gevolg van het beheer van de toegestane doeleinden, kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan groepsmaatschappijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in uw profiel. Het kan ook worden beheerd via het sociale netwerk LinkedIn, Euclid Vision groepsmaatschappijen
Beheer van communicatie ontvangen door het klachtenkanaal.: Andere overheidsinstanties
. Extern kanaal beheerd door de Onafhankelijke Informantenbeschermingsautoriteit of door gelijkaardige onafhankelijke regionale autoriteiten met bevoegdheid. Gegevens worden ook meegedeeld aan de Rechterlijke Autoriteit, het Openbaar Ministerie of de bevoegde administratieve autoriteit in het kader van een strafrechtelijk, tuchtrechtelijk of sanctieonderzoek.
Instructie ontvangen klachten : Andere overheidsorganen
. Extern kanaal beheerd door de Onafhankelijke Informantenbeschermingsautoriteit of door gelijkaardige onafhankelijke regionale autoriteiten met bevoegdheid. Gegevens worden ook meegedeeld aan de Rechterlijke Autoriteit, het Openbaar Ministerie of de bevoegde administratieve autoriteit in het kader van een strafrechtelijk, tuchtrechtelijk of sanctieonderzoek.
Winkelzoeker: bedrijfsgroepentiteiten
Markennovy Academy: Bedrijfsgroepentiteiten
Sociale netwerken: bedrijfsgroepentiteiten
. Entiteiten die diensten voor sociale netwerken aanbieden
Webgebruikers: bedrijfsgroepentiteiten
. Bedrijven van de Euclid Vision-groep
Cursussen gegeven door Markennovy via het Microsoft Teams-platform
Reageren op verzoeken via de website
Beheer van leads en contacten
Beheer en contact met gebruikers
CV-beheer / Vacaturebank
Microsoft Ierland Operations Limited
(Videoconferentieplatform:

Identificerende gegevens)

Voeren we internationale overdrachten van uw gegevens uit buiten de Europese Unie?

Bij de verwerkingsprocessen van uw gegevens die door onze entiteit worden uitgevoerd, moeten we externe diensten inhuren die kunnen impliceren dat uw gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt door organisaties die zijn opgericht of opereren van buiten de Europese Unie, wat zou kunnen impliceren dat we internationale overdracht van uw gegevens.

10.- GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEITEN

De gegevensverwerkingsactiviteiten die via de website worden uitgevoerd, worden hieronder beschreven, waarbij elk van de volgende secties wordt gespecificeerd:

 • Activiteit: Naam van de gegevensverwerkingsactiviteit
 • Doeleinden: Elk van de gebruiken en behandelingen uitgevoerd met de verzamelde gegevens
 • Rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag die de verwerking van gegevens legitimeert
 • Verwerkte gegevens: Type verwerkte gegevens
 • Herkomst: Waar de gegevens vandaan komen
 • Bewaring: Periode waarin de gegevens worden bewaard
 • Ontvangers: Derden of entiteiten aan wie de gegevens worden verstrekt
 • Internationale overdrachten: Grensoverschrijdende verzendingen van gegevens buiten de Europese Unie

10.1 -Behandelingsactiviteiten

Het zijn die gegevensverwerkingsactiviteiten waarvan de doeleinden noodzakelijk zijn voor het verlenen van diensten.

LINKEDIN SPANJE SL
(Sociaal netwerk dat wordt gebruikt om naar kandidaten te zoeken:

Identificerende gegevens; Academisch en professionals; Werkgegevens)

Aandacht voor de rechten van mensen

Rechtsgrondslagen Wettelijke verplichting van de Verwerkingsverantwoordelijke; Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2018/679
Doeleinden Reageren op de verzoeken van burgers bij de uitoefening van de rechten die zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming
Categorieën van gegevens en groepen Personen die een klacht indienen bij de organisatie
(Identificerende gegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers Entiteiten van de business group; Bedrijven van de Euclid Vision-groep
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de claims op te lossen. De bepalingen van het dossier- en documentatiereglement zijn van toepassing
Veiligheidsmaatregelen De relevante beveiligingsmaatregelen zijn toegepast om het bestaande risico te verkleinen. In ieder geval zijn de beveiligingsmaatregelen van artikel 32 van de AVG van toepassing:

 1. Het vermogen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente veerkracht van behandelingssystemen en -diensten te garanderen.
 2. De mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonlijke gegevens snel te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.
 3. Een proces van regelmatige verificatie, evaluatie en beoordeling van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.
 4. Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens.

Naleving van de AVG-verplichtingen

Rechtsgrondslagen Wettelijke verplichting ten behoeve van historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek (AVG: 6.1.c) Behandeling die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, Wet 39/2015 van 1 oktober inzake administratieve procedures Gemeenschappelijk voor overheidsdiensten, Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Doeleinden Noodzakelijke procedures voor de adequaatheid en naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming; Gegevensbescherming en informatieprivacy; Uw gegevens verwerken om te voldoen aan de verzoeken in het kader van de uitoefening van de rechten die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (art. 5 AVG) en, in voorkomend geval, voor het melden van inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens aan de controlerende autoriteit en belanghebbenden (artikelen 33 en 34 van de AVG)
Categorieën van gegevens en groepen Klanten, opticiens
(Identificerende gegevens). Werknemers
(Identificatiegegevens; Werkgelegenheidsgegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers Openbaar bestuur met bevoegdheid ter zake; Bedrijfsgroepentiteiten; In het geval van melding van inbreuken op de beveiliging: Spaans Agentschap voor gegevensbescherming.
Bedrijven van de Euclid Vision-groep
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Zolang de verwijdering ervan niet wordt gevraagd door de belanghebbende. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de betrokkene niet om verwijdering verzoekt of wanneer de gegevens niet langer nodig zijn – inclusief de noodzaak om ze te bewaren gedurende de toepasselijke verjaringstermijnen – of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of geregistreerd< /td>
Veiligheidsmaatregelen De relevante beveiligingsmaatregelen zijn toegepast om het bestaande risico te verkleinen. In ieder geval zijn de beveiligingsmaatregelen van artikel 32 van de AVG van toepassing:

 1. Het vermogen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente veerkracht van behandelingssystemen en -diensten te garanderen.
 2. De mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonlijke gegevens snel te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.
 3. Een proces van regelmatige verificatie, evaluatie en beoordeling van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.
 4. Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens.

Beheer van communicatie ontvangen door het klachtenkanaal.

Rechtsgrondslagen (Art. 6.1.c GDPR) Naleving van wettelijke verplichtingen van de gegevensbeheerder (wet die de bescherming regelt van mensen die melding maken van overtredingen van de regelgeving en de strijd tegen corruptie); (Art. 6.1.e AVG) Vervulling van een openbare opdracht of uitoefening van openbare bevoegdheden die zijn opgedragen aan de gegevensbeheerder (RGPD en LOPDGDD. Naleving van wettelijke verplichting: Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD) en organieke wet 3/2018, van 5 van December, bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPDYGDD), organieke wet 7/2021 van 26 mei betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten en het uitvoeren van strafbare feiten sancties.)
Doeleinden Creëer een intern communicatiekanaal om de levering van informatie over onregelmatige praktijken mogelijk te maken om deze te corrigeren en eventuele schade te herstellen; Werknemers en derden informeren over het bestaan ​​van anonieme informatiesystemen over handelen of nalaten dat in strijd kan zijn met het rechtssysteem; Bescherm burgers die handelingen of nalatigheden melden die in strijd zijn met het rechtssysteem, financiële belangen schaden of de interne markt aantasten; Adequate bescherming bieden aan personen die onregelmatigheden melden waarvan zij op de hoogte zijn, in hun werk- of professionele omgeving, deze openbaar maken via het klokkenluiderskanaal van de organisatie, waardoor de overheid kan optreden,
Categorieën van gegevens en groepen Intern klachtenkanaal informanten
(Identificerende gegevens; Strafrechtelijke gegevens; Overige categorieën). Vermoedelijk betrokken personen
(Identificerende gegevens; Criminele gegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger; De gegevens worden door de melder zelf gecommuniceerd via het klachtenkanaal van de organisatie; andere personen dan belanghebbende of diens vertegenwoordiger; De gegevens zijn aangeleverd door de melder of zijn bekend in het opsporings- en opsporingsproces.
Categorie ontvangers Overige overheidsorganen; Extern kanaal beheerd door de Onafhankelijke Informantenbeschermingsautoriteit of door gelijkaardige onafhankelijke regionale autoriteiten met bevoegdheid. Gegevens zullen ook worden meegedeeld aan de Rechterlijke Autoriteit, het Openbaar Ministerie of de bevoegde administratieve autoriteit in het kader van een strafrechtelijk, tuchtrechtelijk of sanctieonderzoek.
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Voor een periode van 10 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. Na 3 maanden worden de gegevens verwijderd indien de klacht niet wordt gehonoreerd. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, mag de maximale termijn niet langer zijn dan 10 jaar
Veiligheidsmaatregelen

Om de veiligheid van de persoonsgegevens van het klachtenkanaal te waarborgen bindt de organisatie  zich tot het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en in het bijzonder van de gegevens van de informanten die een communicatie voeren via het interne klachtenkanaal, waardoor de toegang daartoe wordt verhinderd door degenen die de communicatie hebben veroorzaakt vanwege het vermeende plegen van acties binnen de organisatie die in strijd zijn met de wet of de gedragscode van de entiteit. De organisatie heeft de beveiligingsniveaus aangenomen die wettelijk vereist zijn voor de bescherming van persoonsgegevens en heeft de technische middelen gebruikt die haar ter beschikking staan ​​om verlies, misbruik, wijziging,

Evenzo informeert de organisatie dat al haar medewerkers, ongeacht de fase van de behandeling waarin ze tussenkomen, de verbintenis hebben aangegaan om uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid te behandelen.

Instructie klachten ontvangen

Rechtsgrondslagen (Art. 6.1.c GDPR) Naleving van wettelijke verplichtingen van de gegevensbeheerder (wet die de bescherming regelt van mensen die melding maken van overtredingen van de regelgeving en de strijd tegen corruptie); (Art. 6.1.e AVG) Vervulling van een openbare opdracht of uitoefening van openbare bevoegdheden die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn verleend (organieke wet 7/2021 van 26 mei betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op preventie, opsporing, onderzoek en vervolging van strafbare feiten en uitvoering van strafrechtelijke sancties.)
Doeleinden Creëren van een beheerprocedure voor ontvangen communicatie die het huidige kanaal identificeert, een ontvangstbevestiging en communicatie naar de informant van de uitgevoerde acties of nalatigheden sturen; Beheer van de boekregistratie van de ontvangen mededelingen en van de interne onderzoeken waartoe zij aanleiding hebben gegeven; De onderzochte persoon informeren over het recht dat hij heeft om beschuldigingen schriftelijk in te dienen en over de verwerking van zijn persoonsgegevens; Het uitvoeren van de nodige onderzoeken om te reageren op de informant
Categorieën van gegevens en groepen Intern klachtenkanaal informanten
(Identificerende gegevens; Strafrechtelijke gegevens; Overige categorieën). Vermoedelijk betrokken personen
(Identificerende gegevens; Criminele gegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger; De gegevens worden door de melder zelf gecommuniceerd via het klachtenkanaal van de organisatie; andere personen dan belanghebbende of diens vertegenwoordiger; De gegevens zijn aangeleverd door de melder of zijn bekend in het opsporings- en opsporingsproces.
Categorie ontvangers Overige overheidsorganen; Extern kanaal beheerd door de Onafhankelijke Informantenbeschermingsautoriteit of door gelijkaardige onafhankelijke regionale autoriteiten met bevoegdheid. Gegevens zullen ook worden meegedeeld aan de Rechterlijke Autoriteit, het Openbaar Ministerie of de bevoegde administratieve autoriteit in het kader van een strafrechtelijk, tuchtrechtelijk of sanctieonderzoek.
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Alle gegevens die in de onderzoeksfase zijn verwerkt en vastgelegd, worden na 3 maanden verwijderd. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, mag de maximale termijn niet langer zijn dan 10 jaar
Veiligheidsmaatregelen

Om de veiligheid van de persoonsgegevens van het klachtenkanaal te waarborgen bindt de organisatie  zich tot het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en in het bijzonder van de gegevens van de informanten die een communicatie voeren via het interne klachtenkanaal, waardoor de toegang daartoe wordt verhinderd door degenen die de communicatie hebben veroorzaakt vanwege het vermeende plegen van acties binnen de organisatie die in strijd zijn met de wet of de gedragscode van de entiteit. De organisatie heeft de beveiligingsniveaus aangenomen die wettelijk vereist zijn voor de bescherming van persoonsgegevens en heeft de technische middelen gebruikt die haar ter beschikking staan ​​om verlies, misbruik, wijziging,

Evenzo informeert de organisatie dat al haar medewerkers, ongeacht de fase van de behandeling waarin ze tussenkomen, de verbintenis hebben aangegaan om uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid te behandelen.

Whatsapp-communicatie
Telecommunicatiedienstverleners; Entiteiten die instant messaging-applicaties bezitten

Rechtsgrondslagen Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende
Doeleinden WhatsApp instant messaging-communicatie
Categorieën van gegevens en groepen Klanten, opticiens
(Identificerende gegevens). Werknemers
(Identificerende gegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Voor een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse

Cookies, pixels en tracking

Rechtsgrondslagen (Art. 6.1.a AVG) Toestemming van de belanghebbende
Doeleinden Deel informatie op sociale netwerken. “Favoriet”, “Vind ik leuk”, “+1” en vergelijkbare knoppen; Identificeer problemen.; Verkrijg statistische gegevens over gebruikersnavigatie.; Gebruikersvoorkeuren behouden tijdens hun verblijf op een website; Streaming video en kaarten van derden. Een functie of plug-in die door een derde partij wordt geleverd, brengt een directe verbinding tot stand tussen de browser van de gebruiker en internetdomeinen die eigendom zijn van de derde partij, waardoor de functie kan worden gedownload en uitgevoerd; Implementeer webanalyses om te begrijpen hoe gebruikers zoeken, openen en navigeren. Om deze analyses uit te voeren, kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt, zoals het IP-adres van de gebruiker, de locatie van de verbinding, softwarefuncties en navigatie, enz.
Categorieën van gegevens en groepen Webgebruikers
(Identificerende gegevens; Andere categorieën)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers Bedrijven die zich bezighouden met reclame of direct marketing; Bedrijfsgroepentiteiten; Bedrijven van de Euclid Vision-groep
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn U moet ons cookiebeleid openen om de bewaartijd van elke cookie te kennen, evenals de informatie die is verzameld.
Veiligheidsmaatregelen De relevante beveiligingsmaatregelen zijn toegepast om het bestaande risico te verkleinen. In ieder geval zijn de beveiligingsmaatregelen van artikel 32 van de AVG van toepassing:

 1. Het vermogen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente veerkracht van behandelingssystemen en -diensten te garanderen.
 2. De mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonlijke gegevens snel te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.
 3. Een proces van regelmatige verificatie, evaluatie en beoordeling van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.
 4. Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens.

Cursussen gegeven door Markennovy via het Microsoft Teams-platform

Rechtsgrondslagen (Art. 6.1.b AVG) Bestaan ​​van een contractuele relatie met de belanghebbende partij door middel van een contract of pre-contract; (Art. 6.1.c AVG) Naleving van wettelijke verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke; (Art. 9.2.b AVG) Naleving van verplichtingen en uitoefening van rechten op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid en bescherming; (Art. 6.1.a AVG) Toestemming van de belanghebbende
Doeleinden Verspreiding van cursusinhoud op RRSS, web en soortgelijke media. ; Verzenden van elektronische communicatie over nieuwe formaties en lancering van nieuwe producten; Beheer van de gegevens van de docenten die de lessen geven.
Categorieën van gegevens en groepen Externe professoren die onze cursussen geven
(Identificerende gegevens; Academisch en professioneel; Persoonlijke kenmerken). Deelnemers trainen
(Identificerende gegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers Entiteiten van de business group; Uw gegevens worden verwerkt door Microsoft Ireland Operations Limited, t.a.v.: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Telefoon: +353 1 706 3117 U kunt toegang krijgen tot het privacybeleid https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

Microsoft Ierland Operations Limited
(CIF:
N0071290A);

Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Zolang de verwijdering ervan niet wordt gevraagd door de belanghebbende. De gegevens van de leraar worden bewaard voor toekomstige aanwervingen. De opnames van de cursussen worden bewaard zolang ze nodig zijn. De gegevens van de deelnemers worden bewaard voor toekomstige evenementen en trainingen totdat de deelnemer bezwaar maakt tegen hun behandeling.

Enquêteformulieren over productverbetering en deelname aan prijsvragen.

Rechtsgrondslagen Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende (RGPD: 6.1.a) Toestemming van de belanghebbende. ); (Art. 9.2.j AVG) Algemeen belang voor doeleinden van historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek
Doeleinden Commerciële communicatie; Deelname aan evenementen en webinars; Deelname aan loterijen.; Voer enquêtes uit over onze producten, diensten en trainingen.
Categorieën van gegevens en groepen Webgebruikers
(Identificerende gegevens). Klanten
(Identificerende gegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers Entiteiten van de bedrijfsgroep
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Zolang de verwijdering ervan niet wordt gevraagd door de belanghebbende. We zullen de informatie verwerken totdat de klant bezwaar maakt of ophoudt dit te zijn.

Curriculumbeheer / Vacaturebank

Rechtsgrondslagen Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende (RGPD: 6.1.a) Toestemming van de belanghebbende. )
Doeleinden Rekrutering
Categorieën van gegevens en groepen Medewerkers
(Identificerende gegevens; Academisch en professioneel). Vacaturekandidaten
(Identificatiegegevens; Academisch en professioneel; Werkgelegenheidsgegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers Organisaties of personen die direct gerelateerd zijn aan de verwerkingsverantwoordelijke; Bedrijfsgroepentiteiten; Als gevolg van het beheer van de toegestane doeleinden, kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan groepsmaatschappijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in uw profiel. Het kan ook worden beheerd via het sociale netwerk LinkedIn, Euclid Vision groepsmaatschappijen

LINKEDIN SPANJE SL
(CIF:
B86198611);

Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Voor een periode van 1 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de verwijdering niet door de belanghebbende wordt gevraagd en het doorgaat, en zolang ze nodig zijn – inclusief de noodzaak om ze te bewaren tijdens de toepasselijke verjaringstermijnen – of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of geregistreerd. Als u het curriculum niet bijwerkt of gedurende een jaar geen vacatures beheert, worden uw gegevens verwijderd, wat inhoudt dat ze worden geblokkeerd.

Abonneebeheer

Rechtsgrondslagen Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende
Doeleinden Marketing, reclame en commerciële prospectie
Categorieën van gegevens en groepen Abonnees
(Identificerende gegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers Niet gepland
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Zolang de verwijdering niet wordt gevraagd door de belanghebbende

Winkelzoeker

Rechtsgrondslagen (Art. 6.1.a AVG) Toestemming van de belanghebbende; (Art. 6.1.b AVG) Bestaan ​​van een contractuele relatie met de belanghebbende partij via contract of pre-contract
Doeleinden Lokaliseer de gebruikers van onze producten om de locatie van de dichtstbijzijnde winkel aan te geven; Toon markennovy klant opticiens.
Categorieën van gegevens en groepen Klanten, opticiens
(Identificerende gegevens). Webgebruikers
(Andere categorieën)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers Entiteiten van de bedrijfsgroep
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Zolang de verwijdering ervan niet wordt gevraagd door de belanghebbende. De gegevens van de opticiens worden op verzoek verwijderd.
Locatiegegevens van de klant worden verwijderd wanneer u uitlogt.
Veiligheidsmaatregelen De relevante beveiligingsmaatregelen zijn toegepast om het bestaande risico te verkleinen. In ieder geval zijn de beveiligingsmaatregelen van artikel 32 van de AVG van toepassing:

 1. Het vermogen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente veerkracht van behandelingssystemen en -diensten te garanderen.
 2. De mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonlijke gegevens snel te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.
 3. Een proces van regelmatige verificatie, evaluatie en beoordeling van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.
 4. Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens.

Markennovy Academie

Rechtsgrondslagen (Art. 6.1.a AVG) Toestemming van de belanghebbende
Doeleinden Beheer de trainingskalender; Voortdurende en gratis opleidingen over contactologie verzorgen voor onze klanten en studenten in de sector; Geef cursussen zoals: expert in myopiemanagement, expert in geavanceerde contactologie, expert in het aanmeten van contactlenzen voor patiënten met presbyopie, expert in markennovy contactlenzen en expert in Marketing en verkoop toegepast op contactologie…< /td>
Categorieën van gegevens en groepen Webgebruikers
(Identificerende gegevens). Studenten
(Identificerende gegevens). Deelnemers trainen
(Identificerende gegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers Entiteiten van de bedrijfsgroep
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Zolang de verwijdering ervan niet wordt gevraagd door de belanghebbende. Er zijn geen minimale of maximale bewaartermijnen vastgesteld; Als de belanghebbende zich verzet tegen de gegevensverwerking, wordt hij/zij uitgeschreven afhankelijk van het kanaal van interactie of verzoek om verzet tegen de verwerking van de gegevens.
Veiligheidsmaatregelen De relevante beveiligingsmaatregelen zijn toegepast om het bestaande risico te verkleinen. In ieder geval zijn de beveiligingsmaatregelen van artikel 32 van de AVG van toepassing:

 1. Het vermogen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente veerkracht van behandelingssystemen en -diensten te garanderen.
 2. De mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonlijke gegevens snel te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.
 3. Een proces van regelmatige verificatie, evaluatie en beoordeling van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.
 4. Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens.

Sociale netwerken

Rechtsgrondslagen Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende
Doeleinden Informatie delen op sociale netwerken; Deel getuigenissen van onze producten via RRSS; Creatie en beheer van informatie via sociale netwerken
Categorieën van gegevens en groepen Volgers
(Identificerende gegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers Entiteiten van de business group; Entiteiten die diensten voor sociale netwerken aanbieden
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Zolang de verwijdering ervan niet wordt gevraagd door de belanghebbende. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang ze nodig of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of geregistreerd. Wij zijn verplicht om de gegevens te blokkeren wanneer deze worden verwijderd. Het afschermen van de gegevens bestaat uit het identificeren en reserveren ervan, het nemen van technische en organisatorische maatregelen, om de behandeling ervan, met inbegrip van de visualisatie, te voorkomen, met uitzondering van het verstrekken van de gegevens aan de rechters en rechtbanken, het openbaar ministerie of de bevoegde Overheidsdiensten, in het bijzonder de gegevensbeschermingsautoriteiten, voor de vereiste van mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling en gedurende drie jaar, de verjaringstermijn daarvan.
Veiligheidsmaatregelen De relevante beveiligingsmaatregelen zijn toegepast om het bestaande risico te verkleinen. In ieder geval zijn de beveiligingsmaatregelen van artikel 32 van de AVG van toepassing:

 1. Het vermogen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente veerkracht van behandelingssystemen en -diensten te garanderen.
 2. De mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonlijke gegevens snel te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.
 3. Een proces van regelmatige verificatie, evaluatie en beoordeling van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.
 4. Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens.

Webgebruikers

11.- GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Minderjarigen jonger dan 14 jaar mogen de via de Website beschikbare diensten niet gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers , die als enige verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die via de Website worden uitgevoerd door de minderjarigen die onder hun hoede zijn, met inbegrip van het invullen van de elektronische formulieren met de persoonlijke gegevens van deze minderjarigen en, indien van toepassing, het markeren van de dozen die hen vergezellen.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de AVG en artikel 7 van de LOPD/GDD, mogen alleen personen ouder dan 14 jaar toestemming geven voor de rechtmatige verwerking van hun persoonsgegevens door Markennovy .

12.-HERKOMST EN SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Waar hebben we uw gegevens vandaan?

Aandacht voor de rechten van mensen
 • Personen die een klacht indienen bij de organisatie: De belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger
Whatsapp-communicatie
 • Klanten, opticiens: De belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger
 • Werknemers: De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Cookies, pixels en tracking
 • Webgebruikers: de geïnteresseerde partij of hun wettelijke vertegenwoordiger
Naleving van de AVG-verplichtingen
 • Klanten, opticiens: De belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger
 • Werknemers: De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Cursussen gegeven door Markennovy via het Microsoft Teams-platform
 • Externe hoogleraren die onze cursussen geven: De belanghebbende zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger
 • Trainingsdeelnemers: de geïnteresseerde partij of hun wettelijke vertegenwoordiger
Enquêteformulieren voor productverbetering en deelname aan sweepstakes.
 • Webgebruikers: de geïnteresseerde partij of hun wettelijke vertegenwoordiger
 • Klanten: De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
CV-beheer / Vacaturebank
 • Werknemers: De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
 • Vacaturekandidaten: de geïnteresseerde partij of hun wettelijke vertegenwoordiger
Beheer van communicatie ontvangen door het klachtenkanaal.
 • Informanten van het interne klachtenkanaal: De belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger
  . De gegevens worden door de melder zelf gecommuniceerd via het klachtenkanaal van de organisatie.
 • Vermoedelijk betrokken personen: andere personen dan de belanghebbende of diens vertegenwoordiger
  . De gegevens zijn door de melder verstrekt of zijn bekend in het onderzoek en het opsporingsproces.
Abonneebeheer
 • Abonnees: De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Instructie ontvangen klachten
 • Informanten van het interne klachtenkanaal: De belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger
  . De gegevens worden door de melder zelf gecommuniceerd via het klachtenkanaal van de organisatie.
 • Vermoedelijk betrokken personen: andere personen dan de belanghebbende of diens vertegenwoordiger
  . De gegevens zijn door de melder verstrekt of zijn bekend in het onderzoek en het opsporingsproces.
Winkelzoeker
 • Klanten, opticiens: De belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger
 • Webgebruikers: de geïnteresseerde partij of hun wettelijke vertegenwoordiger
Markennovy Academie
 • Webgebruikers: de geïnteresseerde partij of hun wettelijke vertegenwoordiger
 • Studenten: De belanghebbende of hun wettelijke vertegenwoordiger
 • Trainingsdeelnemers: de geïnteresseerde partij of hun wettelijke vertegenwoordiger
Sociale netwerken
 • Volgers: de geïnteresseerde partij of hun wettelijke vertegenwoordiger
Webgebruikers
 • Webgebruikers: de geïnteresseerde partij of hun wettelijke vertegenwoordiger

Welke soorten gegevens verzamelen en verwerken we over u?

Aandacht voor de rechten van mensen
Personen die een klacht indienen bij de organisatie

 • Identificerende gegevens
  (E-mailadres; Postadres; Handgeschreven handtekening; Naam en Achternaam; Telefoon)
Whatsapp-communicatie
Klanten, opticiens

 • Identificerende gegevens
  (Telefoon)
Werknemers

 • Identificerende gegevens
  (Telefoon; Afbeelding; Naam en Achternaam)
Cookies, pixels en tracking
Webgebruikers

 • Identificerende gegevens
  (IP-adres)
 • Andere categorieën
  (ID gegenereerd door de pixel of cookie)
Naleving van de AVG-verplichtingen
Klanten, opticiens

 • Identificerende gegevens
  (Naam en Achternaam; Postadres; NIF / NIE / Paspoort; E-mailadres; Telefoon)
Werknemers

 • Identificerende gegevens
  (Naam en Achternaam; Postadres; NIF / NIE / Paspoort; E-mailadres; Vingerafdruk; Telefoon)
 • Werkgegevens
  (Vacatures)
Cursussen gegeven door Markennovy via het Microsoft Teams-platform
Externe professoren die onze cursussen geven

 • Identificerende gegevens
  (Telefoon; E-mailadres; Video; Postadres; DNI / NIF / NIE / Paspoort; Handgeschreven handtekening; Afbeelding; Naam en Achternaam)
 • Academisch en professioneel
  (Curriculum Vitae; Kwalificaties; Beroepservaring)
 • Persoonlijke kenmerken
  (Taal; Geboorteplaats; Nationaliteit; Geslacht)
Deelnemers trainen

 • Identificerende gegevens
  (E-mailadres; Naam en Achternaam; Gebruikersnaam)
Enquêteformulieren voor productverbetering en deelname aan sweepstakes.
Webgebruikers

 • Identificerende gegevens
  (E-mailadres; Naam en Achternaam; Telefoon)
Klanten

 • Identificerende gegevens
  (Naam en Achternaam; E-mailadres; Telefoon)
CV-beheer / Vacaturebank
Werknemers

 • Identificerende gegevens
  (Naam en Achternaam; Postadres)
 • Academisch en professioneel
  (Professionele ervaring)
Vacaturekandidaten

 • Identificerende gegevens
  (Naam en Achternaam; Postadres; E-mailadres; Telefoon)
 • Academisch en professioneel
  (Curriculum Vitae; Graden)
 • Werkgegevens
  (Geschiedenis werknemer)
Beheer van communicatie ontvangen door het klachtenkanaal.
Informanten van het interne klachtenkanaal

 • Identificerende gegevens
  (E-mailadres; Postadres; Naam en Achternaam; Telefoon)
 • Criminele gegevens
  (Administratieve overtredingen; Strafbare feiten)
 • Andere categorieën
  (Telefoongesprek)
Vermoedelijk betrokken personen

 • Identificerende gegevens
  (Naam en Achternaam)
 • Criminele gegevens
  (Administratieve overtredingen; Strafbare feiten)
Abonneebeheer
Abonnees

 • Identificerende gegevens
  (Naam en Achternaam; E-mailadres; Telefoon)
Instructie ontvangen klachten
Informanten van het interne klachtenkanaal

 • Identificerende gegevens
  (E-mailadres; Postadres; Naam en Achternaam; Telefoon)
 • Criminele gegevens
  (Administratieve overtredingen; Strafbare feiten)
 • Andere categorieën
  (Telefoongesprek)
Vermoedelijk betrokken personen

 • Identificerende gegevens
  (Naam en Achternaam)
 • Criminele gegevens
  (Administratieve overtredingen; Strafbare feiten)
Winkelzoeker
Klanten, opticiens

 • Identificerende gegevens
  (Postadres; E-mailadres; Gebruikersnaam; Telefoon)
Webgebruikers

 • Andere categorieën
  (Locatie)
Markennovy Academie
Webgebruikers

 • Identificerende gegevens
  (E-mailadres; Naam en Achternaam; Telefoon)
Studenten

 • Identificerende gegevens
  (E-mailadres; Naam en Achternaam; Telefoon; Afbeelding)
Deelnemers trainen

 • Identificerende gegevens
  (E-mailadres; Naam en Achternaam; Gebruikersnaam)
Sociale netwerken
Volgers

 • Identificerende gegevens
  (Naam en Achternaam; E-mailadres)
Webgebruikers
Webgebruikers

 • Identificerende gegevens
  (E-mailadres; Naam en Achternaam; Telefoon)

 13- RECHTEN VAN BELANGHEBBENDEN

Wat zijn uw rechten?

De huidige regelgeving inzake gegevensbescherming beschermt u in een reeks rechten met betrekking tot het gebruik dat wij aan uw gegevens geven. Al uw rechten zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar, dat wil zeggen dat ze alleen kunnen worden uitgeoefend door de eigenaar van de gegevens, na verificatie van hun identiteit.

Vervolgens geven we aan wat de rechten zijn die u helpen:

  • Recht op toegang: Het is het recht van de websitegebruiker om bevestiging te krijgen of de verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, zo ja, om informatie te verkrijgen over uw specifieke persoonsgegevens en de behandeling die de Verwerkingsverantwoordelijke heeft uitgevoerd of uitvoert, evenals onder meer de beschikbare informatie over de herkomst van deze gegevens en de ontvangers van de daarin gedane of geplande communicatie.
  • Recht op rectificatie: het is het recht dat de gebruiker van de website heeft om zijn persoonlijke gegevens te wijzigen die onjuist blijken te zijn of, rekening houdend met de doeleinden van de behandeling, incompleet.
  • Recht op verwijdering: Het staat meestal bekend als het “recht om vergeten te worden”, en het is het recht dat de gebruiker van de website heeft, op voorwaarde dat de huidige wetgeving geen anders, om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt; de Gebruiker heeft zijn toestemming voor de behandeling ingetrokken en deze heeft geen andere rechtsgrondslag; de Gebruiker verzet zich tegen de behandeling en er is geen andere legitieme reden om ermee door te gaan; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; de persoonsgegevens zijn verkregen als gevolg van een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind jonger dan 14 jaar. Naast het verwijderen van de gegevens, kan de Verwerkingsverantwoordelijke,
  • Recht om gegevens te beperken: Het is het recht van de Websitegebruiker om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken. De gebruiker van de website heeft het recht om de beperking van de behandeling te verkrijgen wanneer hij de juistheid van zijn persoonlijke gegevens betwist; de behandeling is onrechtmatig; de Verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig, maar de Gebruiker heeft ze nodig om claims in te dienen; en wanneer de Gebruiker van de Website zich heeft verzet tegen de behandeling.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In die gevallen waarin de behandeling geautomatiseerd wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker van de website het recht om van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling zijn persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanisch lezen, en om ze naar een andere gegevensbeheerder te verzenden, waar technisch mogelijk, zal de gegevensbeheerder de gegevens rechtstreeks naar die andere gegevensbeheerder verzenden.
  • Recht van verzet:Het is het recht van de Gebruiker om de verwerking van zijn persoonsgegevens niet uit te voeren of om de verwerking ervan door de Verwerkingsverantwoordelijke te staken.
  • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen en/of profilering: Het recht van de Websitegebruiker om niet te worden onderworpen aan een geïndividualiseerde beslissing die uitsluitend is gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van hun persoonsgegevens , inclusief profilering, bestaande tenzij de huidige wetgeving anders bepaalt.
  • Recht om toestemming in te trekken: Het is het recht van de websitegebruiker om op elk moment de gegeven toestemming voor de verwerking van hun gegevens in te trekken.

>

 • Recht om een ​​claim in te dienen met betrekking tot gegevensbescherming bij de controleautoriteit: Spaans Agentschap voor gegevensbescherming

De belanghebbende partij kan een van de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met de gegevensbeheerder en de gebruiker vooraf te identificeren met behulp van de volgende contactgegevens:

 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com

U kunt uw rechten ook uitoefenen bij de gemachtigde voor gegevensbescherming:

E-mail: mdelapena@auratechlegal.es – Telefoon: 647633242

Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw gegevens uitoefenen?

Om uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking of verzet, overdraagbaarheid en intrekking van uw toestemming uit te oefenen, kunt u dit op de volgende manier doen:

Aandacht voor de rechten van mensen
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Whatsapp-communicatie
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Cookies, pixels en tracking
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Naleving van de AVG-verplichtingen
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Cursussen gegeven door Markennovy via het Microsoft Teams-platform
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Enquêteformulieren voor productverbetering en deelname aan sweepstakes.
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
CV-beheer / Vacaturebank
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Beheer van communicatie ontvangen door het klachtenkanaal.
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Abonneebeheer
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Instructie ontvangen klachten
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Winkelzoeker
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Markennovy Academie
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Sociale netwerken
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com
Webgebruikers
 • Verantwoordelijke: Markennovy Personal Care, SL
 • Adres: Ronda El Carralero nº 25 – . 28222, Majadahonda (Madrid), Spanje
 • Telefoon: 902111140
 • E-mail: mkservices@markennovy.com
 • Website: http://www.markennovy.com

Hoe kunt u een claim indienen?

Naast uw rechten kunt u, als u van mening bent dat uw gegevens niet worden verzameld of verwerkt in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, een klacht indienen bij de controleautoriteit, waarvan de contactgegevens hieronder worden vermeld:

 • Spaans bureau voor gegevensbescherming
  C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Spanje
  E-mail: info@aepd.es- Telefoon: 912663517
  Website: https://www.aepd.es

Gegevensbeschermingsautoriteiten (andere Europese landen):

gaan

14.-ACCEPTATIE

Door dit document te accepteren en aan u beschikbaar te stellen, geeft u aan dat u alle clausules van ons privacybeleid begrijpt en accepteert. Daarom geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens in deze voorwaarden. Deze acceptatie wordt gedaan door het selectievakje “Lezen en accepteren” van ons privacybeleid te activeren.

Markennovy behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, volgens zijn eigen criteria, of gemotiveerd door een wetgevende, jurisprudentiële of leerstellige wijziging van de Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming of de rest van de in het vorige punt genoemde Europese controleautoriteiten. Wijzigingen of updates aan dit privacybeleid die van invloed zijn op de doeleinden, bewaartermijnen, gegevensoverdrachten aan derden, internationale gegevensoverdrachten, evenals enig recht van de websitegebruiker, zullen expliciet aan de gebruiker worden meegedeeld.< /span>

Dit beleid  het zal worden onderhouden, geüpdatet en aangepast aan de behoeften van Markennovy en afgestemd op zijn strategische risicobeheerprincipes. Daartoe zal het met geplande tussenpozen worden beoordeeld of wanneer zich significante wijzigingen voordoen om de geschiktheid en effectiviteit ervan te waarborgen.

Laatste update: 04 april 2023

Rechtsgrondslagen Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende (RGPD: 6.1.a) Toestemming van de belanghebbende. )
Doeleinden Reageren op verzoeken via de website; Beheer van leads en contacten; Beheer en contact met gebruikers
Categorieën van gegevens en groepen Webgebruikers
(Identificerende gegevens)
Gegevensbron De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger
Categorie ontvangers Entiteiten van de business group; Bedrijven van de Euclid Vision-groep
Internationale overboeking Niet gepland
Conserveringstermijn Voor een periode van 5 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. De verstrekte persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang de verwijdering ervan niet door de belanghebbende wordt gevraagd en het doorgaat, en zolang ze nodig zijn – inclusief de noodzaak om ze te bewaren tijdens de toepasselijke verjaringstermijnen – of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of geregistreerd.
Veiligheidsmaatregelen De relevante beveiligingsmaatregelen zijn toegepast om het bestaande risico te verkleinen. In ieder geval zijn de beveiligingsmaatregelen van artikel 32 van de AVG van toepassing:

 1. Het vermogen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente veerkracht van behandelingssystemen en -diensten te garanderen.
 2. De mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonlijke gegevens snel te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.
 3. Een proces van regelmatige verificatie, evaluatie en beoordeling van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.
 4. Pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens.